No menu items!
22 Temmuz 2024

Birinci Sınıf Tarım Arazisine Plastik Sanayisi Kurulacak!

Başlıklarımızdan

Aygun, Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Marmaracık Mevkii’ndeki tarımsal sit alanı kapsamında olan araziye ‘Plastikçiler OSB Yatırım Bölgesi’ kurulmak istendiğini belirtti

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ’ın en verimli tarım arazilerinin ranta açılmasına tepki göstererek, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle önerge verdi. Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Marmaracık Mevkii’ndeki tarımsal sit alanı kapsamında olan araziye PAKOP Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından “Plastikçiler OSB Yatırım Bölgesi” kurulmak istendiğini söyleyen Aygun, “Birinci sınıf tarım arazisine plastik sanayii kuruyoruz. Yarın çocuklarımıza plastik mi yedireceğiz! Bunun adı tarıma plastik hançerdir” diye tepki gösterdi.

Trakya’nın buğday ve ayçiçeği arazilerine hançer!

Aygun, pandemi sürecinde gıda güvenliği açısından tarımsal alanların korunmasının öneminin görüldüğünü vurgulayarak, “Tüm gelişmiş ülkelerde tarım sektörünün geliştirilmesine yönelik adımlar atılmaktadır. Maalesef gelişmiş ülkelerin aksine Türkiye’de tarım alanları heba edilmekte ve Anayasa çiğnenmektedir” diye konuştu. Aygun, “Bölgemiz, Türkiye’nin buğday ve ayçiçeği ambarıdır. Üretim açısından çok verimli olan ve tarımsal sit alanı kapsamında kalan bir alana nasıl sanayi bölgesi kurmak isteriz, anlamak mümkün değil! Neden boş araziler yerine tarımsal arazilere göz dikiliyor” diye sordu. 

“Yarın aç kalacağımızın farkında mıyız?

Aygun, Tekirdağ’da planlı sanayi alanlarında doluluk oranının yüzde 42 olduğu halde en verimli tarım arazisi üzerinde organize sanayi bölgesi açılmak istenmesinin bilim ve akılla bağdaşmadığını vurguladı. Tarım arazilerinin Anayasa gereği korunması gerektiğini anlatan Aygun, “Tarım alanlarımızı bu kadar hoyratça heba edersek yarın aç kalacağımızın farkında mıyız” diye sordu.

“Arazi toplulaştırması yapılan en nitelikli arazi!”

Aygun,  Ergene’nin Marmaracık Mevkii’nde “Plastikçiler OSB Yatırım Bölgesi” kurulması için 16 Şubat 2021 tarihinde ÇED süreci için askıya çıkıldığını kaydetti. Aygun, “Burası, Trakya’nın kalbi niteliğindeki en nitelikli tarım arazisidir. Bu alanda Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimi ve verimi arttırmak üzere kamu yatırım bütçesiyle arazi toplulaştırma çalışması yapılmıştır” diye konuştu. 

Aygun,  şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

1) Kamu bütçesiyle arazi toplulaştırması yatırımı yapılan arazinin şimdi tarım dışına çıkarılması hem Anayasa’ya hem yasalara aykırı değil midir? Kamu bütçesi ile yapılan yatırımı çöpe mi atıyorsunuz?

2) Plastikçiler OSB Yatırım Projesi olarak düşünülen alan, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca mutlaka korunması gereken birinci sınıf tarım arazisidir. “Büyük Ova Koruma Alanı” ilan edilerek “tarımsal sit alanı” niteliği kazanan bu arazide,  çevrede yapılacak göletlerle sulu tarım yapılması planlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mutlaka koruması gereken birinci sınıf tarım arazisinin tarım dışına çıkarılmasına göz yumacak mısınız?

3) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, bu alanın OSB yapılmasının “kamu yararına” olduğu yönünde karar almıştır.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu kararına karşı çıkacak mısınız?

4) Ergene Çevre Düzeni Planı’nda yer alan Plan Kararlarında, “Madde 2.10.29. Sanayi gelişimi üst ölçek plan kararlarına uygun olan mevcut planlı sanayi alanları ile sınırlandırılacak ve yeni sanayi yatırım taleplerinin planlı boş sanayi alanlarında yer seçimleri teşvik edilecektir” hükmü yer almaktadır. Hüküm gereğince planlı sanayi dışında yeni sanayi alanlarının kurulamayacağı gayet açıktır. Plastikçiler OSB Yatırım Projesi için neden boş araziler yerine birinci sınıf tarım arazisi tercih edilmiştir? Ergene Çevre Düzeni Planı’na aykırı bu projeyi önleyecek misiniz?

5) Söz konusu OSB girişimi, “Ergene Havzası’nda kontrolsüz ve düzensiz, planlı olan dışında yeni sanayileşmeye karşı hassasiyet odaklıdır” tespiti yer alan, 13 Haziran 2013 tarihinde yayımlanan 28676 sayılı “Ergene Havzası Koruma Eylem Planı” adlı Başbakanlık Genelgesi’nin 5. , 7. , 8. , 9. , ve 10. maddelerine de aykırıdır.  Yine 22.08.2011 onaylı 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İli Çevre Düzen Plan Hükümleri’nin 2.46 maddesi’nde “Planlama alanı sınırı dahilinde çevresel kirleticiliği yüksek olan ve/veya çevresel tahribe neden olan sanayi türleri ve kullanımları yer almayacaktır” hükmüne aykırıdır. 

ÇED dosyasında söz konusu tesisin işletme aşamasında kullanacağı su miktarının belirtilmediği OSB girişimi, 1/25.000 ölçekli Tekirdağ Çevre Düzen Planı’nın “Yer altı Suyu Besleme Alanını” düzenleyen 3.2.1 Plan hükümlerine de aykırıdır.

Bu düzenlemeleri dikkate alacak mısınız?

6) Tekirdağ Valiliği’nin talebi ile 1/25.000’lik Planı’na; “Mevcut planlı sanayi alanlarındaki yapılaşma doluluk oranı yüzde 75 i aşmadıkça yeni sanayi alanı açılamayacağı ve bu alanların dışında yapı ruhsatı düzenlenemeyeceğine” ilişkin hüküm eklenmiştir. 

Planlı sanayi alanında doluluk oranı yüzde 42’dir. Ayrıca 8 adet ıslah OSB alanı olup bunların doluluk oranı da yüzde 30’dur. Hal böyle iken; yeni bir OSB için tarımsal alanın yok edilmesi kamu yararı ile bağdaşmamaktadır. 

Anılan plandaki yanlış kararlara karşı TMMOB Ziraat Mühendisleri ve Mimarlar Odası’nın ayrı ayrı Danıştay 6. Daire’sinde açmış olduğu davalarda; bilirkişilerin görüşleri doğrultusunda TOB ve TAB alanlarının “tarım topraklarını olumsuz yönde etkileyecek olması nedeniyle” yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. 

Danıştay 6. Daire’sinin 2010/3829 esas nolu kararında; gündemdeki OSB girişime konu alanın “mutlak tarım alanlarında” yer alması ve “aşırı yer altı suyu çekim alanında” kalıyor olması nedeni ile yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. Bu nedenle söz konusu idari işlem, hukuka aykırıdır. Mevcut yargı kararlarına uyulması Anayasal zorunluluktur. Danıştay 6. Dairesi kararını uygulatacak mısınız?

7) Nitelikli tarım toprakları geri dönüşümü olmayan doğal kaynaklardır. Tekirdağ’da birinci sınıf nitelikli tarım arazisini ısrarla sanayiye açmak ve bunu kamu yararı ile bağdaştırmak, bu ülkenin evlatlarına yapılacak en büyük yanlıştır. Hobi bahçelerini yasakladığınız bir dönemde birinci sınıf tarım arazilerini sanayileşmeye açmak hem Anayasa’ya aykırı hem de tutarsız bir politikadır. Gereğini yapacak mısınız?

8) S.S PAKOP Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi; Marmaracık Mevkii’ndeki 148/1, 149/1 ve 150/1 parsellerde yapmak istediği “Plastikçiler OSB” için Bilirkişi Raporu hazırlatmıştır. 

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’nden Prof. Dr. Aydın Adiloğlu, Doç. Dr. Sevinç Adiloğlu ve Arş Gör. Yusuf Solmaz imzalı ve 10.12.2018 tarihli  “Zirai Bilirkişi Teknik Raporu”nda; “Bu parsellerin “tarım arazisi niteliğinde olmadığı, bu arazinin tarım dışı kullanılması halinde de bitişiğindeki tarım arazilerine herhangi bir zarar vermeyeceği” öne sürülmüştür. 

Namık Kemal Üniversitesi Zirai Fakültesi Dekanlığı, bu rapordan habersizdir.  Bilimsel kriterleri taşımayan Raporda, toprak analizlerinin alınma yöntemleri belli değildir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu raporu onaylıyor musunuz? Birinci sınıf nitelikli bu tarım arazisinin analizlerini yapmayı ya da yaptırmayı düşünüyor musunuz?

Kaynak : TARIMDANHABER

Diğer Başlıklarımız

427 YORUMLAR

- Advertisement -spot_img

Haber Başlıkları